Aktuellt v 35 2023

Aktuellt v.35 /2023-08-28Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Folkhögskolan får nytt namn!

Som vi tidigare har informerat om så byter vi namn till Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega var dotter till vår första rektor. Hon var en känd konstnär och arbetade för kvinnliga rättigheter och fred i världen. Som Sveriges äldsta folkhögskola vill vi med det nya namnet hylla vårt arv och samtidigt representera dagens och morgondagens verksamhet. 


Vi byter namn men bakom verksamheten står samma förening som alltid drivit Folkhögskolan Hvilan och vi fortsätter att driva våra kurser i Lund, Åkarp och på distans som vanligt i samma anda! 


Kurs avslut i Care of Folkbildningen

På torsdag den 31 augusti avslutas kurserna i vårt projekt, Care of Folkbildningen, som finansierats av Europeiska socialfonden. Vi vill tacka alla våra studenter på kursen för denna tid! För frågor gällande fortsatta studier och SFI, kontakta receptionen under öppettider 08.00-12.30. 


Förändringar i kvällsgrupperna från och med nästa vecka.

Nästa vecka kommer alla deltagare grå grupp att flytta över till Vit grupp och den grå gruppen kommer inte längre att finnas. Även en del deltagare i vit grupp kommer att byta till den blå gruppen baserat på kunskapsnivå. Alla deltagare i dessa grupper har fått ett mejl med mer information gällande dessa förändringar. Var god läs informationen och kontakta Layal Ghajraoui, Layal@toravega.se om ni har några frågor.

Nationella prov, vecka 25                                                                                                    Nästa vecka kommer flera deltagare på SFI att göra nationella prov. Deltagare på SFI som inte ska göra nationella prov kommer att ha hemuppgifter vissa dagar eller hela veckan. Det innebär att vissa kurser inte kommer att ha obligatoriska lektioner under denna vecka. Pedagogerna på SFI kommer att vara tillgängliga online och på plats under schemalagda tider för stöd i hemuppgifter och andra samtal. Era lärare kommer att berätta mer planering och schema under veckan. 


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!News, week 35/2023-08-28


Folkhögskolan Hvilan is changing its name to Tora Vega Folkhögskola!

As we previously informed you, we are changing our name to Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega was the daughter of our first principal, famous for her contributions as an artist and her dedication to promoting women’s rights and global peace. With our new name, we as Sweden’s oldest folkhögskola aim to honor our heritage while embracing the initiatives of today and tomorrow.

While our name is changing, the same organization that has always run our school remains. We will continue conducting our courses in Lund, Åkarp and remotely, as usual, all in the same spirit!


Care of Folkbildningen

All our courses within the project Care of Folkbildningen, financed by the European Social Fund, will end on Thursday. We want to thank all Students for this time! For information about further studies and SFI please contact the information disk during our opening hours, 08.00-12.30.                                                               


Changes in groups within the evening course from next week

Next week, all students in the Grey group will move to the White group. Additionally, some students in the White group will move to the Blue group. Students in the mentioned groups have received an email with further information about the transition. Please read the news and contact Layal Ghajraoui at Layal@toravega.se if you have any questions.


The National Tests, week 36.                                                                                                  Some students at Hvilan SFI are taking the national test next week. Students not taking the test will be working with home assignments parts or all of the week.  Your teachers will be available for study support etc., on-site and online on scheduled hours. Please see the schedule and planning for your course given to you by your teacher.                   


Participation and attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.

Leave of absence from Studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening hours at the reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and other drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and perfume-free school

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!