2022 Arkiv SFI

AKTUELLT SFI v.34


Viktig information för dig som studerar SFI och om Folkhögskolan

Hvilan – huvudman och anordnare av Hvilan SFI i Lund


For English, please see below


Hej till dig som studerar hos Folkhögskolan Hvilan, Hvilan SFI i Lund

Nu är höstterminen igång (även om många av er studerat hela sommaren)!

I höst kommer lokalerna för din utbildning att förändras och därmed tycker vi att det är viktigt att

informera dig om Folkhögskolan Hvilan som ansvarar för Hvilan SFI i Åkarp och Lund samt om de

förändringar som kommer att ske. Du får också information om dina rektorer och ansvarig personal

för din utbildning.


Folkhögskolan Hvilan - Hvilan SFI

Folkhögskolan Hvilan har funnits med länge, ända sedan 1868, och är därmed Sveriges äldsta

folkhögskola. Skolan ligger i Åkarp (mitt emellan Malmö och Lund) med ca 1 000 studerande per år i

både Åkarp och Lund. Vi är en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där mångfalden är viktig.

Hos oss får de studerande verktyg att påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen.

Folkhögskolan Hvilans samarbete med Folkuniversitetet i Lund


Under en längre tid har Folkhögskolan Hvilan haft ett samarbete med Folkuniversitetet i Lund, där

du studerar idag. Under höstterminen kommer Folkhögskolan Hvilan att öppna nya lokaler centralt i

Lund. Hvilan-SFI som du studerar på, kommer då flytta från Folkuniversitetets lokaler till

Folkhögskolan Hvilans nya lokaler i centrala Lund (på Lilla Fiskaregatan 1A, mittemot Stortorget).

Du kommer byta till Folkhögskolan Hvilans (Hvilan SFI) nya lokaler under slutet av september

/ början av oktober.


Vad innebär dessa förändringar för dig som studerande?

För dig kommer detta innebära samma form av undervisning som du har idag men i nya lokaler och

med nya lärare. Vi kommer tillsammans med Folkuniversitetet i Lund göra allt vi kan för att göra

denna överflytt så tydlig och enkel och bra som möjlig!


Inom de närmaste veckorna kommer även dina rektorer och ansvarig personal för din utbildning att

besöka er så att ni kan få träffa oss och för att berätta mer om denna överflytt.


Om dina rektorer och ansvarig personal för din utbildning

Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektor

Skolchef/rektor hos oss sedan 2014. Jag kom till Sverige som 15-åring som barn till flyktingar och har

ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Har bland annat jobbat med

internationellt fredsbistånd, har varit chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt

nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Utbildad lärare som de senaste 14 åren har

arbetat inom vuxenutbildning och folkhögskolan.


Jorun Koca Jakobsson, biträdande rektor för SFI 

Som arbetat på Folkhögskolan Hvilan sedan 2018. Förutom SFI arbetar jag

även med våra yrkesutbildningar och vår dansutbildning. Tidigare jobbade jag på Region Skåne för

den politiska ledningen.


Layal Ghajraoui, projektledare och arbetsledare för SFI i Lund

 Jag är utbildad lärare och har sedan 2017 arbetat på Folkhögskolan Hvilans allmänna kurs.


Från och med nu kommer du få regelbunden information från dina rektorer och Folkhögskolan Hvilan

(Hvilan SFI). På vår hemsida får du också uppdateringar om vad som är på gång i din utbildning,

besök den gärna regelbundet: https://wiki.hvilan.se/hvilan-sfi 


Avslutningsvis. Tack för att du studerar hos oss och kontakta oss gärna via mailen info@hvilan.se och

telefonväxel 040 - 46 44 00 eller 046-460 15 20.


Vänliga hälsningar; Eduardo, Jorun och Layal


Hvilan SFI in Lund - Hvilan Folk high school

www.hvilan.se - wiki.hvilan.se


Important information for those of you who study SFI, and about Folkhögskolan

Hvilan in Lund in general [the Hvilan Folk High School] – the governing body and organizer of the 

Hvilan SFI (Swedish for Immigrants) Course


Hello to all of you studying at Hvilan SFI at the Folkhögskolan Hvilan in Lund.

The autumn semester has started, even though many of you have studied all summer!

During this semester, there will be some changes in your education. With this letter, we want to tell

you a bit about Folkhögskolan Hvilan, the governing body and organizer of Hvilan SFI in both Åkarp

and Lund, and about the changes which are about to take place. We will also tell you a bit about your

headteachers and the staff responsible for your education.


About Folkhögskolan Hvilan

Folkhögskolan Hvilan has existed for a long time, ever since 1868, making it Sweden's oldest

independent adult education college. The School is located in Åkarp (between Malmö and Lund), and

we have about 1,000 students a year, both Åkarp and Lund colleges combined. We are an adult

education college, independent of religion and politics, where diversity is essential. We want to

provide our students with the tools they need to influence their living situation and socio-economic

development.


Folkhögskolan Hvilan’s collaboration with Folkuniversitetet in Lund

For a few years, Folkhögskolan Hvilan has had a collaborative relationship with Folkuniversitetet

in Lund, which has been responsible for our SFI courses, the courses which you are studying. Since

we are opening new premises in central Lund, we have decided to move our SFI courses from

Folkuniveristetet in Lund, thereby gathering all the courses we own in one place. Therefore, Hvilan

SFI, which you are studying at Folkuniversitetet’s premises, will move to Folkhögskolan Hvilan’s

new premises in central Lund sometime at the end of September/ the beginning of October. You

will find Hvilan SFI’s new premises on Lilla fiskaregatan 1A [opposite the main Square].


Thus, you will still be studying the same courses, and will be provided the same form of lessons and

teaching, however, in our new premises and with new teachers. Together with Folkuniversitetet in

Lund, we will make this transfer as uncomplicated and good for you as possible!


Sometime within the coming weeks, we will visit you and tell you more about the transfer.


About your head teachers and the staf responsible for education

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Head of College/Head Teacher

Head of College/Head Teacher since 2014. I came to Sweden as a 15-year-old child of refugees, and I

have a strong commitment to integration issues and human rights. I have worked in international

peace aid. I was Head of Demokrati och Mångfald [Democracy and Diversity] at Södertälje

Municipality and National Operations Manager for the Sensus Studieförbund [the Sensus adult

education association]. I am a qualified teacher who has worked in adult education for the past 14

years.


Jorun Koca Jakobsson, Deputy Head Teacher of SFI

I have worked at Folkhögskolan Hvilan since 2018. In addition to SFI, I

also work on our vocational training and dance courses. In the past, I have worked for the political

leadership at Region Skåne.


Layal Ghajraoui, Project-; and group leader of SFI in Lund. 

I am an educated teacher and have worked at Folkhögskolan Hvilan’s general courses since 2017.


From now on, you will receive frequent information from your head teachers. Furthermore, on our

website, you will get updates related to your education. Do not forget to visit it regularly.

https://wiki.hvilan.se/hvilan-sfi


In conclusion, thank you for studying with us, and please feel free to contact us. You can contact us by

email at info@hvilan.se and by telephone at 040 - 46 44 00 or 046-460 15 20.


Best regards, Jorun, Layal and Eduardo