Studieomdömen / intyg / betyg

Allmän kurs

Information kring "Omprövning av ditt slut-omdöme inom Allmän kurs se här"!

Du som studerar på Allmän kurs vid en folkhögskola får inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du få behörighetsintyg (se Behörigheter) och studieomdöme. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Ett studieomdöme speglar alltså inte enskilda ämnen utan hela din studieförmåga. För att dina lärare gemensamt ska göra en bedömning av din studieförmåga krävs att du studerat på Allmän kurs i minst 30 veckor (ett läsår). Din närvaro är därför viktig. Deltagare med en total-närvaro lägre än 75% riskerar att inte få ett studieomdöme.

På Tora Vega Folkhögskola ges ett intyg med studieomdöme vid läsårets slut (i juni) till deltagare som uppnått kraven för studieomdöme. I annat fall får den studerande ett intyg utan studieomdöme. Om du önskar att inte få ett intyg med studieomdöme utfärdat går det bra. Det studieomdöme som du får när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt kan du använda för att söka till högskolan.

Studieomdöme ges efter Folkbildningsrådets riktlinjer. Följande faktorer beaktas för att bedöma din studieförmåga:

Studieomdömet är i form av en siffra på en sjugradig skala enligt följande skala:

        4 Utmärkt studieförmåga

        3,5 Mycket god - Utmärkt studieförmåga

        3 Mycket god studieförmåga

        2,5 God - Mycket god studieförmåga

        2 God studieförmåga

        1,5 Mindre god - God studieförmåga

        1 Mindre god studieförmåga

Nedan ser du matris för överblick:

Under läsårets gång kan din mentor ge dig en bild av din studieförmåga genom samtal kring de fyra faktorerna för omdömessättning och den studieförmåga och utveckling som du dittills visat. Studieomdöme med siffra ges dock tidigast vid läsårets slut.

När du fått ditt studieomdöme och är redo att söka till högskolan skickar du själv in ditt studieomdöme till Universitets- och högskolerådet, UHR, antagning.se eller till aktuell utbildningssamordnare.

Om du vill överklaga det omdöme du fått gör du detta skriftligen till Tora Vega Folkhögskolas rektor senast 10 dagar efter terminsslut.

Yrkesutbildningar och profilkurser

På våra yrkesutbildningar får du inget studieomdöme utan en yrkesexamen och/eller ett utbildningsbevis. 

Uppdragsutbildningar

Inom våra uppdragsutbildningar som Studiemotiverande kurs på folkhögskola (SMF) får du ett utbildningsintyg efter godkänd och avslutad utbildning. 

Utbildningar för nyanlända / SFI

Inom dessa utbildningar får du utbildningsintyg och betyg om du läser Svenska för Invandrare (SFI) efter godkänd och avslutad utbildning.

2023-08-18/MJ