Aktuellt v 38 2023

Aktuellt v.38/2023-09-18

For English, please see below.


Välkomna till en ny vecka på Hvilan SFI!


Kulturnatten i Lund och namngivningsceremoni på Tora Vega Folkhögskola

Under kulturnatten i lördags hade vi många fina aktiviteter i våra lokaler i Lund, bland annat vår namngivningsceremoni! Stort tack till alla som kunde vara med och delta!


Vår nya namn kommer från Tora Vega, dotter till vår första rektor. Hon var en känd konstnär och arbetade för kvinnliga rättigheter och fred i världen. Som Sveriges äldsta folkhögskola vill vi med det nya namnet hylla vårt arv och samtidigt representera dagens och morgondagens verksamhet. 

Studie- och yrkesvägledning                                                                                                                                Som deltagare på Hvilan SFI har ni möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie och yrkesvägledare Isabelle kommer att vara på plats i Lund varannan måndag. Du har då möjlighet att ställa frågor kring vidare studier och arbetsmarknad. Du kan boka tid för vägledande samtal eller ställa dina frågor direkt via mail till syv@toravega.se 


För studenter som bor i Lund 

På Lund kommuns hemsida får du som student en översikt över studentlivet och vad staden har att erbjuda. Du kan bland annat läsa om möjligheterna till jobb, studier och föreningslivet. 


Lunds kommun hälsar just nu alla som bor och studerar i Lund extra varmt välkommen genom en välkomstgåva till alla nya studenter. Läs mer om allt detta inne på Student i Lund


Närvaro

Tänk på att det är viktigt med ett aktivt deltagande både under lektionerna men också i de obligatoriska uppgifter som ni ska arbeta med hemifrån. Om man inte kan närvara på lektionen eller lämna in uppgifter i tid är det viktigt att kontakta ansvarig lärare och meddela detta.

Ledighet från studier

Om du behöver vara ledig från dina studier måste du meddela din lärare detta i förväg. Om du vill ta ledigt mer än tre dagar ska du meddela din lärare och lämna in en ansökan om ledighet. Detta kan du göra genom att klicka på följande länk: https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request.


Ansökan måste lämnas in två veckor innan planerad ledighet. Du har möjlighet att ansöka om max tre veckors ledighet under din studietid. Ledighetsansökan bedöms utifrån närvaro, studieaktivitet och progression. Observera att vi inte tar ansvar för eventuellt ekonomiskt bortfall orsakat av ledighet från studier.


Om du planerar att vara borta från lektioner i mer än tre veckor behöver du göra ett avbrott i studierna och ansöka om SFI genom din hemkommun när du vill starta igen.


Öppettider i receptionen

Receptionen är öppen varje dag mellan 08.00-12.30. Välkommen under dessa tider om du behöver hjälp. 


Kaffe och annan dryck i lokalerna

Det är endast tillåtet att ta med sig vatten in i klassrummen. Ni får gärna dricka kaffe och annan dryck i loungen. Tack för förståelsen och hjälp med detta!

Nöt- och parfymfri skola

På grund av allergier är det viktigt att tänka på att vi är en nöt- och parfymfri skola.

Rökning

Det är viktigt att man inte står och röker vid skolans ingång utan att man går längre ut på gatan när man ska röka.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs med gågatan. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera cyklar på innergården. Tack för förståelsen och hjälp med detta!


News, week 38/2023-09-18

Kulturnatten in Lund and Naming Ceremony

We had a lot of exciting activities going on in our premises in Lund during Saturday’s Kulturnatt, one of our most important activities during the event was our naming ceremony, thanks to everyone who had the opportunity to participate!


Our new name connects to Tora Vega, the daughter of our first principal. Tora Vega was famous for her artistic contributions and dedication to promoting women’s rights and global peace. With our new name, we as Sweden’s oldest folkhögskola aim to honor our heritage while embracing the initiatives of today and tomorrow.


Study and Career Guidance

At Hvilan SFI, students can access career and study guidance. Isabelle, our study and career counsellor, will be available in Lund every other Monday. Do not hesitate to book an appointment and ask about further education and the job market during her availability. You can book a counselling session or send your question directly to syv@toravega.se.


For Students Living in Lund

On Lund Municipality's website, you'll find an overview of student life and what the city offers. You can learn about various opportunities, including jobs, studies, and community involvement.

Lund Municipality is giving a warm welcome to all new students in Lund with a welcome gift. Learn more about all these things at Student i Lund.

Participation and Attendance

It is very important to participate in lessons as well as complete the mandatory home assignments. If you can not attend a lesson or submit your assignments on time, you must contact the responsible teacher and inform them about your situation.

Leave of Absence from Studies

If you plan to take time off your studies, you must notify your teacher in advance. If you plan to be absent for more than three days, you must inform your teacher and submit a leave of absence application at least two weeks upfront. You will find the application by clicking the link https://hvilan.se/hvilan-sfi-leave-request. Please note that we do not take responsibility for any potential financial losses caused by taking time off from studies. We approve leave for a maximum of three weeks.


If you plan to be away from classes for more than three weeks, you have to interrupt your studies and apply for SFI through your home municipality when you wish to resume your studies.


Opening Hours at the Reception desk

The reception desk is open every day from 08.00-12.30. If you need any help, you are welcome during these hours.


Coffee and Other Drinks,

Please note that only water is allowed in the classrooms. You are welcome to drink coffee and other drinks in the lounge. Thanks for your understanding and help! 

Nut and Perfume-free School

There are students and staff in our school who are allergic to nuts and perfumes. Therefore, we want to remind you that this school is nut- and perfume-free.

Smoking

Please remember that it is not allowed to stand near the entrance when smoking.

Bicycle Parking

Please park on the bicycle stands along the street outside. It is not allowed to park in the door yard. Thank you for understanding and help!