Aktuellt v34

Varmt välkommen till v.34


Skolchefs/Rektors PM (2021-08-19)


Utgångspunkter för verksamheten de närmaste veckor (från den 18 augusti till den 17 september)

-   Detta dokument beslutas av skolchef/rektor i samråd med skolledningen och samtal med respektive skyddsombud

 

Nedanstående utgångspunkter kan förändras utifrån pågående pandemin och/eller verksamhetens behov.

 

Detta gäller för deltagarna/studerande:

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndigheten och regeringen)

-   Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni innebär att rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning upphör att gälla. Det betyder att studerande och elever kan återgå till undervisning på plats. Folkhälsomyndigheten anser att detta bör göras stegvis.

-   Studerande och elever som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna så snart som möjligt.

-   Ambitionen att de flesta moment kan utföras på plats under hösten eller när smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. 

-   Planera där det är möjligt för att bedriva verksamhet i mindre grupper med begränsat antal personer, exempelvis utbildningsgrupp, och att dessa inte blandas med varandra.

-   Överväg möjligheten att förlägga undervisning utomhus där risken för smittspridning är mindre.

-   Utgångspunkten är att anpassa verksamheten utifrån förutsättningarna, till exempel om undervisningen sker inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och antalet deltagare. Praktiska prov och praktiska moment inom exempelvis laborationer, viss arbetsplatsförlagd utbildning, musik och konst, eller liknande kan innebära särskilda utmaningar avseende risk för smittspridning.


Information från skolchef/rektor och/eller skolledningen

-   Hos oss kan du få uppdaterad information från skolchef/rektor och skolledningen genom wiki för studerande. Det är deltagarens ansvar att ha koll på informationen därifrån. Tacksam om ni gör detta regelbundet!

-   Du får också information från din mentor. Ha koll!

 

Undervisningen de närmaste veckorna

-   All undervisning så långt det går och utifrån rekommendationer skall ges på plats om Covid-19 situation i regionen och i folkhögskolan tillåter detta.

-   Men följande gäller de närmaste veckorna pga. Nuvarande läget:

o   Vi genomför undervisning delvis på plats och delvis på distans. Studerande i respektive utbildning och/eller ämne/moment kommer att delas upp och delvis vara på plats under veckan och delvis på distans.

o   Ca hälften av våra studerande kommer att vara dagligen på plats hos oss och detta avgörs av våra lokaliteter och avståndsmöjligheter

o   Respektive kursföreståndare/mentor skall informera om det som gäller för respektive utbildning vid skolstarten och per mail efter skolstarten.

o   För Er som studerar på våra yrkesutbildningar på distans kommer ni i god tid innan träffen få veta om den genomförs på plats eller distans. De som läser första året Socialpedagog samt Lärarassistent har redan nu fått veta att första träffen blir digital.

o   Allmän kurs Lund och HMDA har hela gruppen på plats eftersom där kan vi följa rekommendationerna.

o   För SMF/SFI/Etablering/Svenska från dag ett i Åkarp gäller studier på plats.

o   För Hvilan SFI i Lund återkommer respektive mentor och/eller biträdande rektor/utbildningschef för verksamheten med mer information

o   Deltagaraktuellt för respektive utbildning genomförs på plats och online (hybrid) varje måndag kl. 10.30 (Aktuellt-INFO läggs på wiki för studerande). Ansvarig för aktuellt är biträdande rektor/utbildningschef för Allmän kurs och i hens frånvaro är administrativ chef ansvarig för detta.

 

Covid-19 rekommendationer hos oss

-   Alla studerande skall följa Hvilans och myndigheternas rekommendationer och det är avgörande att ha koll på att dessa kan förändras ganska snabbt. Följande är grundläggande:

o   Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra. Undvik miljöer med trängsel, oavsett om du är vaccinerad eller inte

o   Undvik också att vara många personer i ett litet rum,

o   Testa dig om du har symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk. 

o   Tvätta händer ofta och sprita händerna ofta!

o   Information om hur du vaccinerar dig finns på Region Skånes hemsida 

o    Det finns även information på olika språk!

o   Om studerande har symtom och/eller närstående (hemma hos sig) har symtom skall hen stanna hemma utifrån rekommendationer från myndigheter.

-   Deltagarna får använda eget visir och/eller munskyddsutrustning om hen vill.

-   Max antal studerande på plats de närmaste veckorna:

o   i Åkarp (se respektive undervisningssal, men generellt 15 deltagare per sal med vissa undantag för större salar)

o   i Lund AK (hela gruppen kan vara inne)

o   i Lund Dans (hela gruppen kan vara inne)

o   i Lund Hvilan SFI (se separat PM)

 

Frånvaro - deltagare

-   Deltagaren kan ev. få frånvaro den första dagen hen måste stanna hemma om inget annat kan tillhandahållas av mentor/pedagogen. Detta avgörs av respektive mentor/pedagog.

-   Deltagare anmäler frånvaro på följande sätt:

o   Anmäla frånvaro vid sjukdom/VAB

-   Om flera frånvarodagar behövs skall hen kontakta sin mentor för att komma överens om hur undervisningen kan ske på distans. Denna undervisning kan variera utifrån situationen och kan innebära följande:

o   Ett antal arbetsuppgifter som skall göras hemifrån

o   Hybridundervisning online med möjlighet till interaktion med pedagogen

o   Videoundervisning utan möjlighet till interaktion med pedagogen.

-   Det kan vara så att om pedagogen pga covid-19 situationen arbetar hemifrån kommer all undervisning för hens undervisning ske online (även om deltagarna är på plats i våra lokaler). Därför skall studerande alltid ha sin dator med sig!

-   Vid akut smittspridning i Åkarp eller Lund kan delar av eller hela verksamheten flyttas till online. I så fall kommer skolledningen att informera om detta snarast.

 

Några tekniska frågor

-   Detta skall ni tänka på!

o   Deltagare måste alltid ha datorn för att tillgodoräkna sig undervisningen (om inget annat anges av mentor/pedagogen). Datorn är huvudredaktörer och arbetsredskap i undervisningen. MOBIL kan vara ett komplement till datorn. Prata med dina pedagog. L

o   Deltagare måste ha egna hörlurar (gäller ej sfi/etablering/svenska från dag ett/SMF)

o   Vid online/hybrid/videomöte/undervisning, videomöte med pedagogen, mentor, biträdande rektor, skolchef/rektor och dylikt skall deltagare alltid ha kameran på

o   Vi arbetar via google drive, classroom och via google mailadressen du får från oss.

 

Skolstart 18-19 augusti – information till deltagarna

-   Se tidigare information från Hvilan och detta kommer att informeras om:

  Studerande wiki, inte minst likabehandlingsplanen och Studeranderättslig standard  

  Presentera sig och Hvilans verksamhet i Åkarp och Lund samt värdegrund

  Fotografering (genomförs onsdag i Åkarp, för distansutbildningen under första eller andra träffen i Åkarp). Fotografering är enbart internt och läggs in i Schoolsoft som endast behörig personal får tillgång till.

  Lånedatorer (på onsdag och detta berör bara AK Grund och Bas 1-3)

  Samtliga studerande får Hvilan väska

  GDPR och riktlinjer (skrivas på via dator)

  Brandinformation – utrymmesvägar, mm

  Närvarofrågan

  Upplägget framöver

  Schema

  Hur undervisar vi de närmaste veckorna (se även deltagarinformation nedan)

  Arbetssätt kring omdömessättning, behörigheter, yrkesexamen, betyg eller motsvarande

  Social- och specialpedagogiskt arbete


Trivsel, parkering, allergier mm

-   Med tanke på allergier eller dylikt så är Hvilan en nötfri folkhögskola samt viktigt att tänka på att en del inte klarar starka lukter såsom parfym 

-   Cykla eller åk gärna kollektivtrafik till oss i både Lund och Åkarp. I Åkarp har vi en gäst- och personal- samt deltagarparkering vid Björkvägen. Du kan även parkera runt om i Åkarp, men var observant på vilka parkeringsregler som gäller. Parkering bakom Tora Vega huset får inte användas!

-   Rökning i Åkarp får endast förekomma på anvisad plats vid korsvirkeshuset. Tacksam om ni respekterar detta. I Lund se anvisade platser.

-   Avslutningsvis vill vi informera att i nuvarande läget kommer Hvilan i Åkarp (tyvärr kan inte genomföra detta i Lund) att bjuda samtliga våra deltagare på förmiddagskaffe/te i Bistron och Globatek. Bistrons tider: 8.00 - 8.30, 10.00 - 10.50 och 12.00 - 15.00

-     Vi ska alla hjälpa till att hålla städat runt omkring oss i undervisningssalar, grupprum, korridorer med mera. Om vi ser en kaffekopp på fel plats, superbra att vi tar med oss den vidare till Bistron. Detta underlättar för våra lokalvårdare. Om vi alla hjälps åt kommer folkhögskolan att se fin ut!


OBS!!! Se kompletteringar/uppdateringar här: Hvilans information utifrån Covid-19 


Viktigt att ni respekterar anvisningar kring avstånd och tar eget ansvar. Tack!


Välkomna till HVILAN och lycka till med era studier!


Skolledningen, genom 

Eduardo Gran Villanueva - Contreras, skolchef/rektor