Covid-19

Folkhälsomyndigheten har nu klargjort rekommendationerna inför höstterminen 2020 när det gäller folkhögskolestuderande.

Rekommendationerna innebär att man tillåter till viss del ordinarie utbildningsverksamhet på huvudorten i Åkarp och våra filialer i Lund, men att det även ska finnas möjlighet till undervisning på distans och/eller semidistans eftersom folkhögskolan skall följa myndigheternas rekommendationer.

Målsättningen för oss är att ni som studerar hos oss oavsett undervisningsform skall kunna följa myndigheternas rekommendationer och vår undervisning.

Vi har valt att kalla vårt nya undervisningssystem för ”hybridundervisning” eftersom en del undervisning (det mesta) kommer att ske på distans/semidistans med ett antal träffar under veckan vid specifika behov för exempelvis examination, socialt samspel, studieverkstad, exkursioner samt utepedagogik (något annat gäller för våra 100% distansutbildningar som Lärarassistentutbildningen och Socialpedagogutbildningen)

Detta innebär att vi under hösten blir en hybridfolkhögskola som kan omvandlas på ett snabbare sätt till en vanlig ”på plats” verksamhet till våren eller blir helt på ”online” om situationen med covid-19 skulle förvärras utan att dina studier blir påverkade.

Därutöver kommer mer undervisning genomföras i block och tema så att vi blir mer interaktiva och därigenom kan garantera variation i undervisningen för både dig som studerande och för våra pedagoger.


Se nedan DEL I och DEL II!


DEL I - Allmänna råd vid undervisningen på plats

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Öka avståndet mellan sittplatser i undervisningslokaler, bistro och andra utrymmen om det är möjligt.

 • Undvik i möjligaste mån både planerade och spontana större samlingar av studerande i exempelvis bistron, entréer, Gröna salen och undervisningslokaler.

 • Undvik om möjligt aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, t ex i praktiska kurser.

 • Folkhögskolan anpassas om det finns behov till detta och i mån av resurser.

Handhygien, städning och information

 • Vi ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

 • Tvätta händerna ofta.

 • Vi städar lokalerna oftare

 • Det kommer att finnas information på olika språk där det finns behov.

Sjukdom

 • Deltagare och personal med förkylningssymptom eller liknande symptom på covid-19 måste stanna hemma.

 • Om deltagare/personal varit sjuk/haft symptom kan den inte delta i fysiska möten utan att ha varit symptomfri i två dagar.

Deltagare på plats

Respektera antal personer som får vara i respektive undervisningsrum/gymnastiksalen med mera. Som vi påpekat tidigare bedriver vi hybridundervisning under hösten 2020 och flertalet deltagare kommer i huvudsak bedriva sin utbildning på distans/semidistans men ibland vara på plats.

Undantag

Undantaget gäller deltagare i behov av extra eller särskilt stöd. För dessa gäller att det kan bli mer extra och särskilt stöd på plats exempelvis genom studieverkstad. Huruvida det behovet föreligger avgörs i huvudsak av pedagogen och/eller specialpedagogen i samråd med respektive utbildningschef.


DEL II - Skolchef/Rektors PM, Förhållningsregler och riktlinjer hos pga. Covid19

Åkarp 2020-03-01, 2020-06-11, reviderad 2020-08-12


Folkhögskolan Hvilan – En hybridfolkhögskola

På grund av de nuvarande omständigheterna och för att vi som vuxenutbildningen skall kunna följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av Covid19 bedriver vi sedan sommaren 2020 hybridundervisning. Detta gäller tills vidare.

Läs mer här https://wiki.hvilan.se/studerande/hybridundervisning

Förhållningsregler och riktlinjer

Det är mycket viktigt att du läser detta så att vi alla kan hjälpa varandra för att minska smittspridning av Covid-19.

Del I - För Allmänna råd vid undervisningen på plats se respektive myndighet och Region Skånes hemsidan samt https://wiki.hvilan.se/studerande/covid-19 (se ovan)

Del II - För övriga Hvilans riktlinjer och förhållningssätt läs här:

Undervisningen hos oss

  • Folkhögskolan Hvilan är framöver en hybridfolkhögskola och bedriver en hybridundervisning. Detta innebär bl.a. att distans/semidistans är huvudspåren, se även https://wiki.hvilan.se/studerande/hybridundervisning

  • Samtliga deltagare skall ha tillgång till dator med kamera och wifi

  • Mobilen är inte en godtagbar ersättning av datorn

  • Bra om du som deltagare vid behov syns på kameran. Vid examination och undervisning kan det ibland vara nödvändigt.

  • Ni som deltagare studerar på heltid och vid specifika undervisningstillfällen skall ni fokusera på pågående föreläsning/undervisning mm. Detta innebär att när ni som deltagare är uppkopplade i ett interaktivt forum, som till exempel ett videomöte, förväntas ni delta med ert fulla engagemang.

  • Din närvaro utgår från undervisningsform. Om du sjukskriver dig är du inte närvarande. Kom ihåg att din frånvaro påverkar CSN-medel.

Avståndet är a och o även i fortsättningen. Alla måste följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ingen får handhälsa, kramas eller komma närmare sina deltagare.

  • Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och även regionala riktlinjer hos oss

  • Respektive studerande när hen är på plats skall ta eget ansvar kring frågan om avstånd och följa Folkhälsomyndighetens och annan relevant myndighets riktlinjer samt Folkhögskolan Hvilan riktlinjer och förhållningssätt.

  • På alla dörrar står det lappar med hur många som får vistas i respektive undervisningsrum. Tacksam om detta respekteras!

  • Idrottsutövande i möjligaste mån sker utomhus (när det gäller gymnastiksalen får 15 vistas i salen, men bara 5 i respektive omklädningsrum samt gymmet 0).

  • Vi kan inte ha för många deltagare samtidigt under luncher och fika. Respektera avståndet och riktlinjerna!

  • Skolchef/rektors och skolledningen kommer att komma med kontinuerlig information till studerande via Era Hvilanmail samt via wiki.hvilan.se. Det är den studerandes eget ansvar att hålla sig informerad.

Säkerställa städningen

  • Extra handsprit kommer att sättas upp på valda platser och vi har beställt ännu mer handsprit och vi hoppas få allt detta i tid.

  • Vid behov får vi eventuellt sätta upp markeringar i golvet vid kö i bistron och vid receptionen.

  • Lappar är uppsatta vid ingångar och på toaletterna kring handhygien (tvätta ofta), avstånd och att stanna hemma vid symptom. Denna information finns även på andra språk vid behov.

Säkerställa informationen

  • Det kommer också att finnas lappar överallt i våra lokaler med information om att hålla avstånd, hur man rengör händerna och att stanna hemma om man har minsta symptom.

  • Vid behov finns dessa lappar även på andra språk

  • Mycket viktigt är att läsa sin Hvilan mail och ha ha koll på wiki.hvilan.se samt vid behov Hvilans folkhögskolans facebook.

Exkursioner och utomhuspedagogik

  • Samtliga exkursioner och utomhuspedagogik får genomföras bara inom Skåne. Detta gäller tills vidare.

  • Kom ihåg vid bilresor att inte vara för många. Viktigt att hålla avstånd för att minimera smittorisken.